چنداعتراف تلخ پدرانه وچندنکته هست که شایدنتوانم آن را رودر رو چشم درچشم برایت بگویم اماآنهارابرایت مینویسم. دخترم فریادبزن! دخترهابایدفریان هم بلدباشند!این اسطوره قدیمی دخترواشک راتو دور بریز.اگرجایی درحقت بی عدالتی شد،اگرتعرضی به حقت وله جسمت شد،بایست،نترس،باصدای رساحرفت رابزن،واگرلازم شدفریادبزن.《هیس دخترهافریانمیزنند》برای دوران مابود،شمااشتباه ماراتکرارنکنید‌. دخترم ازعاشق شدن نترس! روزی عاشق خواهی شد.ازاینکه عاشق شوی نترس،توآرزوی پسرکی خواهی بودوآن منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

معرفی کالا عجام ‌ ‌ ‌ الوارکده تور زمنی وان از تبریز حال و روز مهرشاد دانلود تحقیق